Targutay

Gizlilik Politikası

COŞKUN KİMYEVİ MADDE TIC ve SAN LTD STI – MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti (“Coşkun” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak siz değerli gerçek kişi müşterilerimize ve tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerine/tedarikçilerimize ve tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerine ait elde etmiş olduğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVKK’ da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel veri niteliğindeki verileriniz ile bu nitelikte olmayan istatistikî verilerinizin KVKK başta olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti tarafından işlenmesi ile ilgili esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Badırga Mahallesi 6. Sokak No 1 Nilüfer / BURSA adresinde mukim Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti tarafından işlenmektedir.

2.VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve fiziksel mekan güvenliği için tutulan kamera kayıtlarında ve ziyaretçi defterinde yer alan verileriniz gibi kişisel verileriniz:

 • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti’ nin ticari faaliyetlerini sürdürme, müşterilerle ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti hizmetlerini müşteriye özel hale getirme, Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti servisleriyle iletilen tanıtımları ve önerileri müşteriye özel hale getirme, Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti’ nin tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,
 • Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti’ nin kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası,
 • Sözleşmesel hak ve yükümlülüklerinin ifası,
 • Her türlü muhasebe faaliyetinin yerine getirilmesi,
 • Açık rıza gösterdiğiniz takdirde ticari iletişime geçme

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ ın gerektirdiği hallerde avukat, mali müşavir ve Şirket tarafından sağlanan elektronik posta hizmetinin yurtdışında yer alan sunucuları da dahil olmak üzere 3.  kişi iş ortaklarımız, aracı ödeme kuruluşları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz sipariş formları ve yazılı sözleşmeler ile kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK m.5/2-(c) ve (ç) bentlerinde gösterilen sebeplerle ve gerekli hallerde, açık rızanız kapsamı dahilinde kalmak koşuluyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

5.DEĞİŞİKLİKLER

Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti; işbu Aydınlatma Metni’ nde; mevzuat değişiklikleri veya ilgili resmi otorite, kurum ve kuruluşların uygulamaları doğrultusunda ya da Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti hizmetlerinin geliştirilmesi, Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti’ nin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla kısmen ya da tamamen değişiklikler yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler işbu metne derhal işlenecektir.

6.HAKLARIN KULLANILMASI

Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m.11’de sayılan şu hakları ilgili kişi sıfatıyla kullanmanız mümkündür:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve yukarıda sayılan KVKK m.11’de düzenlenmiş bulunan haklarınızı kullanmak üzere Coşkun Kimyevi Madde Tic ve San Ltd Sti’ nin yukarıda belirtilen adresine noter ya da taahhütlü posta ile yahut info@coskunsavunma.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle; kimliğinizi ayırt edici belgelerle birlikte başvurabilirsiniz. Başvurularınız, niteliklerine bağlı olarak kanuni süresi içinde yanıtlanacaktır.